Subministradores, custos e servizos

En cumprimento da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso a información pública e bo goberno, publicarase de forma periódica e actualizada a información cuxo coñecemento sexa relevante para garantir a transparencia da nosa actividade relacionada co funcionamiento e control da actuación pública.Provedores que superan os 200.000 € de facturación anual, segundo o criterio de pago do exercicio.Compartir: