Políticas, programas e outros estudos de Medio Ambiente

En cumprimento da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso a información pública e bo goberno, publicarase de forma periódica e actualizada a información cuxo coñecemento sexa relevante para garantir a transparencia da nosa actividade relacionada co funcionamiento e control da actuación pública.Nos últimos anos non se realizaron nin estudios de impacto ambiental, nin de efectos ambientais, nin avaliación de riscos relativos a elementos ambientais.Compartir: