Outros datos de interese económico

En cumprimento da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso a información pública e bo goberno, publicarase de forma periódica e actualizada a información cuxo coñecemento sexa relevante para garantir a transparencia da nosa actividade relacionada co funcionamiento e control da actuación pública.Indicadores económicos

Os documentos desta categoría reflicten os seguintes indicadores:

- Autonomía fiscal

- Capacidade ou necesidade de financiamento

- Ingresos fiscais por habitante

- Investimento por habitante

Compartir: