Modificación puntual do PXOM e do PE-8 no ámbito do equipamento universitario EU-2. Grupo de vivendas San Ignacio de Loyola

En cumprimento da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso a información pública e bo goberno, publicarase de forma periódica e actualizada a información cuxo coñecemento sexa relevante para garantir a transparencia da nosa actividade relacionada co funcionamiento e control da actuación pública.Información sobre modificación puntual do PXOM e do PE-8 no ámbito do equipamento universitario EU-2. Grupo de vivendas San Ignacio de Loyola


Compartir: