En cumprimento da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso a información pública e bo goberno, publicarase de forma periódica e actualizada a información cuxo coñecemento sexa relevante para garantir a transparencia da nosa actividade relacionada co funcionamiento e control da actuación pública.Inicio
Relacións coa cidadanía
Contacto co Concello
Solicitude de información
Comunicación de incidencias
Queixas e suxestións
Liña directa co seu Alcalde
Cita previa
Área xurídica
Mapa web
Carpeta cidadá
Información administrativa
Servizos, trámites e impresos
Catálogo de procedementos
Anuncios municipais
Boletíns oficiais
Padróns de ocupacións de espazos públicos
Guía de comunicación
Participación cidadá
Rexistro de asociacións do Concello de Santiago
Redes sociais
Regulamento de participación cidadá e outras
Compostela Decide: Orzamentos participativos
Consellos municipais de participación
Estatísticas sobre consultas e suxestións da cidadanía ou organizacións
Transparencia organismos e empresas con participación municipal
Páxinas web de transparencia de empresas e organismos con participación municipal
Contratación Municipal
Perfil de contratante
Composición das mesas de contratación
Relación de contratos menores
Contratos plurianuais
Contratos adxudicados por trámite de emerxencia durante o estado de alarma
Listaxe de contratos, modificacións e actas
Convenios
Execución axudas económicas a grupos políticos
Subministradores, custos e servizos
Subvencións concedidas polo Concello
Subvencións anteriores ao ano 2018
Subvencións ano 2018
Subvencións ano 2019
Subvencións ano 2020
Subvencións ano 2021
Subvencións ano 2022
Subvencións ano 2023
Subvencións ano 2024
Estatísticas sobre a porcentaxe en volume orzamentario de contratos
Acordos sobre contratación pública responsable
Plans de contratación
Corporación e organización municipal
Órganos de goberno
Alcaldía
Concellarías e grupos municipais
Concellarías
Grupos municipais
Comisión informativas
Pleno
Información xeral
Ordes do día
Actas dos plenos
Actas e acordos do no 2020
Arquivos de vídeo
Xunta de Goberno Local
Información xeral
Ordes do día
Ordes do día do ano 2022
Resumos da xunta de goberno local
Organización municipal
Estrutura orgánica e funcional básica do Concello
Relación de postos de traballo
Recoñecementos de compatibilidade de altos cargos
Procesos de selección e provisión de postos de traballo
Retribucións
Rexistro de intereses
Rexistro de intereses corporación municipal 2023/2027
Rexistro de intereses corporacións anteriores
Corporación Municipal 2019-2023
Corporación 2015-2016
Datos de organismos municipais ou con participación do Concello
Plans e programas plurianuais
Relación de vehículos oficiais adscritos ao Concello
Relación de inmobles
Execución axudas de custo e gastos locomoción órganos de goberno
Persoal de entes instrumentais e sociedades municipais
Xestión documental no arquivo municipal
Información económica e financeira
Orzamentos
Orzamentos 2024
Orzamentos 2022
Orzamentos 2021
Orzamentos 2020
Orzamentos 2019
Orzamentos 2018
Orzamentos 2017
2016. Modificacións Orzamentarias
Orzamentos 2016
Orzamentos 2015
Orzamentos 2014
Orzamentos 2013
Orzamentos 2012
Orzamentos 2011
Orzamentos 2010
Orzamentos 2009
Orzamentos 2008
Orzamentos 2007
Orzamentos 2006
Orzamento Aberto
Liquidacións orzamentarias
Liquidacións orzamentarias ano 2021
Liquidación orzamento Concello ano 2020
Liquidación orzamento Auditorio ano 2020
Liquidación Orzamento Concello ano 2019
Liquidación orzamento Concello ano 2018
Liquidación orzamento Auditorio ano 2018
Liquidación orzamento Incolsa ano 2018
Liquidación orzamento Concello ano 2017
Liquidación orzamento Auditorio ano 2017
Liquidación orzamento Concello ano 2016
Liquidación orzamento Auditorio ano 2016
Liquidación orzamento Concello ano 2015
Liquidación orzamento Auditorio ano 2015
Liquidación orzamento Concello ano 2014
Liquidación orzamento Concello ano 2013
Liquidación orzamento Concello ano 2012
Liquidación orzamento Concello ano 2011
Liquidación orzamento Concello ano 2010
Liquidación orzamento Concello ano 2009
Informes e documentos
Período medio de pago
PMP ano 2022
PMP ano 2021
PMP ano 2020
PMP ano 2019
PMP ano 2018
PMP ano 2017
PMP ano 2016
PMP ano 2015
PMP anos anteriores a 2015
Documentos relativos ao cálculo do período medio de pago
Contas anuais
Contas anuais 2016
Contas anuais 2015
Contas anuais 2014
Contas anuais 2010
Contas anuais 2011
Contas anuais 2013
Outros datos de interese económico
Estados de execución orzamentaria
Ano 2016
Ano 2017
Relación de gastos anuais dos grupos municipais
Ano 2017
Grupo municipal de CA
Grupo Municipal do PP
Grupo municipal do PSOE
Grupo Municipal do BNG
Ano 2018
Grupo municipal Compostela Aberta
Grupo municipal do Partido Popular
Grupo Municipal do BNG
Grupo municipal do PSOE
Ano 2019
Ano 2020
Ano 2021
Ano 2022
Normativa municipal
Normativa xeral
Ordenanzas fiscais
Normativa municipal en tramitación
Normativa xeral derrogada
Bandos
Urbanismo e Obras Públicas
Parques e Xardíns
Zonas verdes
Itinerario Verde
Parques
Áreas deportivas
Medio ambiente
Centro de Interpretación Ambiental de Compostela (CIAC)
Servizo de Lacería
Punto Limpo
Consello de Medio Ambiente
Políticas, programas e outros estudos de Medio Ambiente
Planeamento
Modificación puntual do PXOM para o sinalamento de aliñacións na N-525. Tramo I. Núcleo da Susana
Modificación puntual do Plan de sectorización do SUNP-25. Roxos
Modificación puntual do PXOM e do PE-8 no ámbito do equipamento universitario EU-2. Grupo de vivendas San Ignacio de Loyola
Modificación puntual do PERI-2 no ámbito da AEI-E. Conxo de Arriba
Estatutos e bases de actuación da Xunta de Compensación do SUD-17. Monte do Gozo-Aríns
Estatutos e bases de actuación da Xunta de Compensación do SUD-16. Agra dos Campos-Aríns
Modificación do PE-1 para limitar os aloxamentos de carácter temporal no seu tecido residencial
Modificación puntual da ordenanza especial OE-5 Galeras, no ámbito do antigo hospital
Proxecto integrado da nova estación intermodal de Santiago de Compostela (estación de ferrocarril, estación de autobuses, pasarela peonil de conexión
Nova estación intermodal
Terminal de autobuses integrada na estación intermodal
Outra documentación
Proxecto de compensación do polígono 39. Casas do Rego
Modificación puntual do PXOM nas disposicións transitorias 2ª e 12ª. Plan parcial de Fontiñas e PERIs de Concheiros, Vieiro e Outeiro
Modificación do estudo de detalle da parcela N4a01c do quinteiro N do SUND 40 Parque empresarial da Sionlla
Proxecto de urbanización do polígono 39. Casas do Rego
Proxecto de urbanización aprobado inicialmente
Documentación adicional ao proxecto
Acordo
Modificación puntual Catálogo PXOM: corrección erros na ficha D-061 (casa en Lavacolla) e creación das fichas D-061 (a), D-061 (b-c) e D-061 (d)
Estudo de detalle do ámbito 01 do ARI de Vite. Grupo de vivendas Nosa Señora de Belén
Estudo de detalle do ámbito 02 do ARI de Vite. Avenida de Castelao e rúa de Alexandre Bóveda
Estudo de detalle do ámbito 03 do ARI de Vite. Zona 03A: Rúa de Carlos Maside. Zona 03B: Rúa dos Irmandiños
Estudo de detalle do ámbito 04 do ARI de Vite. Avenidas de García Lorca e Castelao e rúa de Celso Emilio Ferreiro
Estudo de detalle do ámbito 05 do ARI de Vite. Rúas de Blanco Amor e Otero Pedraio
Estudo de detalle rehabilitación integral das vivendas Cardenal Quiroga Palacios e Compostela. Barrio de Ponte Pedriña
Proxecto de reparcelación da unidade de actuación delimitado na rúa de Eduardo Pondal
Solicitude de inicio de avaliación ambiental estratéxica da Modificación puntual do PXOM no ámbito do PERI-12. Antigo Colexio Manuel Peleteiro
Modificación puntual do PXOM en execución das sentenzas anulatorias do polígono 11
Estudo de detalle das parcelas ER-1-2-3-4-5-6-7-8 no ámbito do SUNP-14. Tras Paxonal
Proxecto de urbanización do P-40. Rocha
Modificación puntual do PE-1 para a ampliación de usos no EM-9. Seminario Menor-Belvís
Modificación puntual do Plan parcial do SUNP-22 para a reordenación de volumes no quinteiro 16. Castro de Abaixo
Estudo de detalle parcela 2 do quinteiro 18096 do Parque empresarial da Sionlla. Rúa de Murcia, 5
Estudo de detalle das parcelas B4B01D e B4B01E do parque empresarial da Sionlla
Estudo de detalle da parcela J4A02 do parque empresarial da Sionlla (Ref. Catastral 0905211NH4500F0000PG)
Modificación do Plan especial do sistema xeral de equipamento deportivo ZD-2. Área deportiva de San Lázaro
Estudo de detalle da parcela I4a02 do parque empresarial da Sionlla (Ref. catastral 0507717NH4500F0000AG)
Plan parcial do SUND-8. Monte Vidán
Suspensión previa de novos usos de aloxamento temporal
Estudo de detalle para a dotación de accesibilidade ao grupo de vivendas de San Ignacio de Loyola
Operación xurídica complementaria do Proxecto de reparcelación do solo urbanizable non programado número 37 (SUNP-37.3). Costa Vella
Estatutos e Bases de actuación da Xunta de Compensación da AEI-Ea do PERI-2. Conxo de Arriba
Estudo de detalle para a mellora da accesibilidade e as condicións xerais nas edificacións do grupo de vivendas Diego Xelmírez. Santa Marta de Arriba
Cambio de sistema de actuación e Estatutos e Bases de actuación da Xunta de Compensación da AEI-B do PERI-2. Conxo de Arriba
Cambio de Sistema de Actuación e Estatutos e Bases de Actuación da Xunta de Compensación da AEI-D do PERI-2. Conxo de Arriba
Estudo de detalle das parcelas C3c01a e C3c01b do Parque empresarial da Sionlla (REF. catastral 1410909NH4511A0000KF e 1410910NH4511A0000MF)
Operación xurídica complementaria do Proxecto de reparcelación do solo urbanizable non programado número 38 (SUNP-38). Formarís
Modificación puntual do artigo 21 (ordenanza 4B) do Plan parcial do SUP-6. Santa Marta
Estudo de detalle para a dotación de accesibilidade ás vivendas da rúa do Penedo, números 56 a 68
Proxecto de construción dun novo edificio administrativo para a Xunta de Galicia en San Caetano
Estudo de detalle da parcela EQ-2 do Parque empresarial da Sionlla
15078_ED_202106_AI_01PDF
Documentación administrativa
Anteproxecto de obras ampliación Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS)
Anteproxecto obras ampliación CHUS
Documentación administrativa
Estudo de detalle para a dotación de accesibilidade aos inmobles de vivenda colectiva emprazados na praza de Ultreia
Modificación puntual do Plan parcial do SUP-1 (Romero Donallo) no ámbito dos quinteiros 1 e 2
Modificación do PXOM no ámbito do SUD 9/10. Estrada de Vigo-Chouchiños.
Estudo de detalle do quinteiro 6 do Plan parcial do SUP-1. Romero Donallo
Estudo de detalle dos quinteiros 1-2 do Plan parcial do SUP-1. Romero Donallo
Plan especial de infraestruturas e dotacións na parcela IA-8. Plataforma loxística de Mallou
Modificación do Proxecto de urbanización SUP-1 (Romero Donallo)
Estudo de detalle da parcela B4b01c do Parque Empresarial da Sionlla
Plan especial director de ordenación e rehabilitación do Camiño Francés (PE-3)
Modificación puntual do título III do PXOM. Regulación de usos
Plan especial de infraestruturas e dotacións na parcela de servizos urbanos SU-3. Tambre Norte
Solicitude de inicio de avaliación ambiental estratéxica da Modificación do Plan parcial do SUNP-7. O Avío
PE-1R. Igrexa, hospital psiquiátrico e mosteiro de Conxo cos seus xardíns e hortas, zonas de acceso e núcleos da contorna
Expediente complementario do Proxecto de equidistribución do PERI-12 (antigo Colexio Manuel Peleteiro)
Proxecto de equidistribución do polígono único do Plan parcial do SUD-11. Muíño de Vidán
Cambio de sistema de actuación e estatutos e bases de actuación da Xunta de Compensación da AEI-A do PERI-2. Conxo de Arriba
Anteproxecto para o Centro de Prontoterapia en Galicia
Proxecto reformado da Reparcelación da unidade de actuación UA-2 do PERI-7. Ponte Pedriña
Modificación puntual do Plan parcial do SUNP-7. O Avío
Estudo de detalle para establecemento de condicións estéticas de fachada nos chalés adosados na zona Z.1 do SUNP-29 (Brandía)
PLAN PARCIAL DO SUND-4. REBORDAOS
PROXECTO DE EQUIDISTRIBUCIÓN DO P-40. A ROCHA
Suspensión previa para estudo da reforma do planeamento vixente no ámbito da OE-6 (escolas de Maxisterio en Xoán XXIII)
Modificación puntual do PXOM e do PE-1 no ámbito da parcela EM-FE (O Espiño)
Estudo de detalle da zona de edificación universitaria ZEU-25 do PE-8
Estudo de detalle para a accesibilidade de dous edificios de vivendas situados na travesa da Choupana, números 3 e 4
Plan especial da parcela dotacional de servizos urbanos SU-4. Amio - Meixonfrío
Modificación da ficha A-17 do Catálogo do PXOM. Avda. Rosalía de Castro núm. 72, 74, 76 e 78
Modificación puntual do Catálogo do PE-1 na unidade edifictatoria 511224. Rúa do Franco, 56
Modificación puntual do PXOM para a fixación de aliñacións no núcleo de Codesedas
Plans urbanísticos
Proxectos e Obras
Proxectos e obras municipais
Urbana Santiago Norte
Indicadores económicos de urbanismo
Licitacións de obras públicas
Listaxe de contratos de obras
Modificacións de contratos de obra
Listaxe de adxudicatarios de obras
Expropiacións
Estación intermodal
Proxecto técnico de expropiación Castelo da Rocha (PR-7)
Proxecto técnico de expropiación complementaria-acceso Sur á estación Intermodal- rúa de Clara Campoamor. Aprobación provisional
Expropiación complementaria no ámbito da reserva de equipamento IA-8 do PXOM
Proxecto de Expropiación para a creación dunha Plataforma Loxística de Intercambio de Mercadorías na Parcela SU-3 do PXOM (fase I)
Vivenda e Rehabilitación
Preguntas frecuentes
Dereito de acceso á información
Aviso legal
Accesibilidade
Mapa web Portal de Transparencia do Concello de Santiago de Compostela
citaprevia
Cita Previa
XX Orzamentos 2019
Integridade
Canle denuncias
Compartir: