Preguntas frecuentes

En cumprimento da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso a información pública e bo goberno, publicarase de forma periódica e actualizada a información cuxo coñecemento sexa relevante para garantir a transparencia da nosa actividade relacionada co funcionamiento e control da actuación pública.Lei de Transparencia
Que regula a Lei de Transparencia?
Que é o Portal da Transparencia do Concello de Santiago de Compostela?
Cal é o obxectivo deste Portal?
Que é a Publicidade Activa?
Que información publícase no Portal?
Existe algunha restrición á publicación da información?
Que ocorre se non atopo información no Portal?
Que ocorre se non se cumpre coas obrigacións de transparencia e non se publica a información?
Que é o dereito de acceso á información pública?
Pódese pedir calquera información?
Como debe procederse en relación á protección de datos persoais?
Que é o acceso parcial?
En que casos non procede utilizar este procedemento?
Compartir: