Ordenanzas fiscais 2008

En cumprimento da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso a información pública e bo goberno, publicarase de forma periódica e actualizada a información cuxo coñecemento sexa relevante para garantir a transparencia da nosa actividade relacionada co funcionamiento e control da actuación pública.





3.20 Taxa pola ocupación de terreos de uso público

Taxa pola ocupación de terreos de uso público con mercadurías, materiais de construcción, escombros, valos, puntais, soportes, andamios, camións-grúa, grúas móbiles, camións de mudanzas e outras instalacións análogas.

oga   
Compartir: