Ordenanzas fiscais 2009

En cumprimento da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso a información pública e bo goberno, publicarase de forma periódica e actualizada a información cuxo coñecemento sexa relevante para garantir a transparencia da nosa actividade relacionada co funcionamiento e control da actuación pública.

3.20 Taxa pola ocupación de terreos de uso público

Taxa pola ocupación de terreos de uso público con mercadurías, materiais de construcción, escombros, valos, puntais, soportes, andamios, camións-grúa, grúas móbiles, camións de mudanzas e outras instalacións análogas.

pdf   

3.29 Taxa telefonía móbil

Taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público local polas empresas subministradoras de servizos de telefonía móbil.

pdf   
Compartir: