Dereito de acceso á información

En cumprimento da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso a información pública e bo goberno, publicarase de forma periódica e actualizada a información cuxo coñecemento sexa relevante para garantir a transparencia da nosa actividade relacionada co funcionamiento e control da actuación pública.Guía do Concelllo de Santiago sobre o dereito ao acceso (Galego)

Guía del Ayuntamiento de Santiago sobre el derecho al acceso (Castellano)

Compartir: