Consello de Medio Ambiente

En cumprimento da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso a información pública e bo goberno, publicarase de forma periódica e actualizada a información cuxo coñecemento sexa relevante para garantir a transparencia da nosa actividade relacionada co funcionamiento e control da actuación pública.Guía Sogama para a aplicación do principio dos tres erres (Redución, Reutilización e Reciclaxe)

O obxectivo desta iniciativa é axudar aos concellos a que alcancen os beneficios ambientais e económicos que trae consigo a menor produción de lixo, o máximo aproveitamente dos produtos e a activa participación da veciñanza no sistema de recollida selectiva.

Descargas
Compartir: