Catálogo de procedementos

En cumprimento da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso a información pública e bo goberno, publicarase de forma periódica e actualizada a información cuxo coñecemento sexa relevante para garantir a transparencia da nosa actividade relacionada co funcionamiento e control da actuación pública.Alcaldía

Relacións Públicas e Protocolo

Servizos xerais

Atención á Cidadanía

Oficina Municipal de Información ao Consumidor (OMIC)

Xestión de Recursos Humanos

Relacións veciñais

Rexistro Xeral

Padrón Municipal de Habitantes

Contratación

Secretaría

Servizos básicos, obras, parques e xardíns

Servizos Comunitarios

Medio Ambiente

Servizos económicos

Xestión Tributaria, Recadación e Inspección. Atención ao Contribuínte

Servizos urbanísticos, rehabilitación e vivendas

Licenzas e Disciplina Urbanística

Cidade Histórica e Rehabilitación

Planeamento e Xestión

Expropiacións e Patrimonio

Servizos socioculturais

Educación

Deportes

CERSIA Empresa

Servizos de igualdade e benestar social

Servizos Sociais

Muller

Tráfico e seguridade

Tráfico

Policía Local

Servizo de Extinción de Incendios e Salvamento

Compartir: