Solicitude de inicio de avaliación ambiental estratéxica da Modificación puntual do PXOM e do PE-1 no ámbito da parcela EM-FE. Finca do Espiño

En cumprimento da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso a información pública e bo goberno, publicarase de forma periódica e actualizada a información cuxo coñecemento sexa relevante para garantir a transparencia da nosa actividade relacionada co funcionamiento e control da actuación pública.

Compartir: