Rexistro de intereses 2019

En cumprimento da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso a información pública e bo goberno, publicarase de forma periódica e actualizada a información cuxo coñecemento sexa relevante para garantir a transparencia da nosa actividade relacionada co funcionamiento e control da actuación pública.Declaración de bens patrimonais e declaración de causas de posible incompatibilidade 2019

PSOE

PP

CA

BNG

 

PESOAL DIRECTIVO

SECRETARIO XERAL DO PLENO

VICESECRETARIO

DIRECTOR DA ASESORÍA XURÍDICA

 DIRECTOR DA ÁREA DE RÉXIME INTERIOR

DECLARACIÓNS CONCELLEIROS/AS SAÍNTES

Agutín Hernández Fernández de Rojas (grupo municipal do PP)

 

Compartir: