Rexistro de intereses

En cumprimento da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso a información pública e bo goberno, publicarase de forma periódica e actualizada a información cuxo coñecemento sexa relevante para garantir a transparencia da nosa actividade relacionada co funcionamiento e control da actuación pública.Declaración de bens patrimonais e declaración de causas de posible incompatibilidade (Corporación 2019/2023)

PSOE

PP

CA

BNG

Non adscritos

 

PESOAL DIRECTIVO

SECRETARIO XERAL DO PLENO

VICESECRETARIO

DIRECTOR DA ASESORÍA XURÍDICA

VICEDIRECTOR DA ASESORÍA XURÍDICA

 DIRECTOR DA ÁREA DE RÉXIME INTERIOR

DECLARACIÓNS CONCELLEIROS/AS SAÍNTES

Ana Belén Iglesias Sabel (grupo municipal do PP)

Agutín Hernández Fernández de Rojas (grupo municipal do PP)

Martiño Noriega Sánchez (grupo municiapl CA)

Rafael Peña Vidal (grupo municipal CA)

Noa Díaz Varela (grupo municipal do PSOE)

 

Compartir: