Estudo de detalle parcela 2 do quinteiro 18096 do Parque empresarial da Sionlla. Rúa de Murcia, 5

En cumprimento da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso a información pública e bo goberno, publicarase de forma periódica e actualizada a información cuxo coñecemento sexa relevante para garantir a transparencia da nosa actividade relacionada co funcionamiento e control da actuación pública.

Compartir: