Modificación puntual Catálogo PXOM: corrección erros na ficha D-061 (casa en Lavacolla) e creación das fichas D-061 (a), D-061 (b-c) e D-061 (d)

En cumprimento da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso a información pública e bo goberno, publicarase de forma periódica e actualizada a información cuxo coñecemento sexa relevante para garantir a transparencia da nosa actividade relacionada co funcionamiento e control da actuación pública.

Compartir: