Modificación da ficha A-17 do Catálogo do PXOM. Avda. Rosalía de Castro núm. 72, 74, 76 e 78

En cumprimento da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso a información pública e bo goberno, publicarase de forma periódica e actualizada a información cuxo coñecemento sexa relevante para garantir a transparencia da nosa actividade relacionada co funcionamiento e control da actuación pública.Compartir: