Estudo de detalle para a mellora da accesibilidade e as condicións xerais nas edificacións do grupo de vivendas Diego Xelmírez. Santa Marta de Arriba

En cumprimento da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso a información pública e bo goberno, publicarase de forma periódica e actualizada a información cuxo coñecemento sexa relevante para garantir a transparencia da nosa actividade relacionada co funcionamiento e control da actuación pública.Estudo de detalle para a mellora da accesibilidade e as condicións xerais nas edificacións do grupo de vivendas Diego Xelmírez. Santa Marta de Arriba, nº 25 a 33


Compartir: