Estudo de detalle do ámbito 03 do ARI de Vite. Zona 03A: Rúa de Carlos Maside. Zona 03B: Rúa dos Irmandiños

En cumprimento da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso a información pública e bo goberno, publicarase de forma periódica e actualizada a información cuxo coñecemento sexa relevante para garantir a transparencia da nosa actividade relacionada co funcionamiento e control da actuación pública.

Compartir: