Estudo de detalle das parcelas ER-1-2-3-4-5-6-7-8 no ámbito do SUNP-14. Tras Paxonal

En cumprimento da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso a información pública e bo goberno, publicarase de forma periódica e actualizada a información cuxo coñecemento sexa relevante para garantir a transparencia da nosa actividade relacionada co funcionamiento e control da actuación pública.

Compartir: