Estudo de detalle das parcelas C3c01a e C3c01b do Parque empresarial da Sionlla (REF. catastral 1410909NH4511A0000KF e 1410910NH4511A0000MF)

En cumprimento da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso a información pública e bo goberno, publicarase de forma periódica e actualizada a información cuxo coñecemento sexa relevante para garantir a transparencia da nosa actividade relacionada co funcionamiento e control da actuación pública.Compartir: