Estudo de detalle da parcela J4A02 do parque empresarial da Sionlla (Ref. Catastral 0905211NH4500F0000PG)

En cumprimento da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso a información pública e bo goberno, publicarase de forma periódica e actualizada a información cuxo coñecemento sexa relevante para garantir a transparencia da nosa actividade relacionada co funcionamiento e control da actuación pública.

Compartir: