Rexistro de intereses

En cumprimento da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso a información pública e bo goberno, publicarase de forma periódica e actualizada a información cuxo coñecemento sexa relevante para garantir a transparencia da nosa actividade relacionada co funcionamiento e control da actuación pública.Declaración de bens patrimonais e declaración de causas de posible incompatibilidade

CA

PP

PSOE

BNG

SECRETARIO XERAL DO PLENO

INTERVENTORA

DIRECTORA DA ÁREA DE RÉXIME INTERIOR

 

Compartir: