Organigrama municipal

En cumprimento da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso a información pública e bo goberno, publicarase de forma periódica e actualizada a información cuxo coñecemento sexa relevante para garantir a transparencia da nosa actividade relacionada co funcionamiento e control da actuación pública.Organigrama municipal

Comprende a estructura organizativa do Concello e a identificación das persoas responsables dos diferentes órganos de gobernó, así coma as súas funcións. Pódense consultar as competencias dos diferentes servizos de xeito máis pormenorizado na sección de Servizos municipais, empresas e organismos da web do Concello de Santiago de Compostela.

Alcaldía

Martiño Noriega Sánchez. Alcalde. Voceiro da Xunta de Goberno Local. Competencias directas en Réxime Interno (Persoal, Contratación, Arquivo, Innovación e Informática), Lingua, Participación e Relacións Veciñais e Relacións Institucionais.

alcaldia@santiagodecompostela.gal

 • Gabinete da Alcaldía
 • Protocolo e Relacións Públicas
 • Comunicación
 • Lingua galega
 • Informática
 • Innovación
 • Relacións veciñais

Xaquín  Enrique Monteguado Romero. Xefe de área de Persoal, Contratación e Informática e Director da Asesoría Xurídica.

Xestión de Persoal

Contratación, Servizos Comunitarios e Medio ambiente

 • Atención ao consumidor
 • Servizos básicos, mercados e transportes
 • Contratación
 • Medio ambiente e sanidade
 • Mercado Nacional de Gando
 • Estación de autobuses

Administración Xeral e Réxime Interior. Secretaría Xeral.

José Ramón Alonso Fernández. Secretario Xeral do Pleno

Asistencia a plenos

 • Xunta de goberno
 • Rexistro e certificacións
 • Información. Atención á Cidadanía
 • Documentación e arquivo
 • Asesoría xurídica
 • Estatística
 • Padrón municipal
 • Parque móbil

Servizos Económicos

María Rozas Pérez. Concelleira responsable de Economía e Facenda, con competencias en Planificación Económica e Financeira, Xestión Tributaria, Xestión Orzamentaria, Política Fiscal e xestión de persoal. Primeira tenente de alcalde.
mrozasp@santiagodecompostela.gal

Inmaculada Viña Carregal. Interventora

 • Intervención
  • Fiscalización
  • Orzamentos e contabilidade

Carlos Moure Vieiro. Tesoureiro

 • Tesouraría
  • Xestión de tesouraría
  • Xestión, recadación e inspección
  • Atención ao contribuínte

Xestión de Persoal

 • Administración de persoal laboral
 • Administración de persoal funcionario
 • Xestión de recursos humanos e relacións laborais
 • Prevención de riscos laborais

Urbanismo

 Jorge Duarte Vázquez. Concelleiro responsable de Espazos Cidadáns, Dereito á Vivenda e Mobilidade, con competencias en Urbanismo (Planeamento, licenzas, Disciplina urbanística e Patrimonio), Cidade Histórica, Rehabilitación, Vivenda, Mobilidade e Proxectos e Obras. Segundo tenente de alcalde.

jduartev@santiagodecompostela.gal

Ignacio Cerrada Gonzalo. Director da área de Desenvolvemento Urbano e Sostible

Servizo de licenzas e disciplina urbanística

 • Servizo de licenzas e disciplina urbanística
  • Licenzas de obras
  • Licenzas de aperturas
  • Disciplina urbanística
  • Oficina de rehabilitación municipal
 • Servizo de planeamento e xestión urbanística. Expropiacións e patrimonio
  • Planeamento
  • Xestión
  • Patrimonio
  • Expropiacións
 • Servizo de programación e proxección
 • Servizo de obras e proxectos

Circulación e Seguridade Cidadá. Parques e Xardíns. Medio Ambiente e Convivencia. Licenzas e Disciplina

Xan Duro Fernández. Concelleiro responsable de Medio Ambiente e Convivencia, con competencias en Medio Ambiente (Residos Sólidos Urbanos, Auga, Enerxía, Consumo e Cemiterios), Convivencia (Policía Local, Bombeiros, Protección Civil, Tráfico, Grúa e ORA), Parques e Xardíns. Secretario da Xunta de Goberno.

xdurof@santiagodecompostela.gal

 • Tramitación de denuncias e recursos
 • Asesoría xurídica
 • Circulación
 • Protección Civil
 • Extinción de incendios
 • Policía Local
 • Licenzas
 • Disciplina Urbanística
 • Residuos Sólidos
 • Outros servizos básicos: Auga, Enerxía, Consumo e Cemiterios

Contratación, Servizos Comunitarios e Medio ambiente

 • Atención ao consumidor
 • Servizos básicos, mercados e transportes
 • Contratación
 • Medio ambiente e sanidade
 • Mercado Nacional de Gando
 • Estación de autobuses

Políticas Sociais

Concepción Fernández Fernández. Concelleira responsable de Políticas Sociais, Diversidade e Saúde, con competencias en Políticas Sociais, Diversidade, Economía Social, Maiores, Saúde, UMAD, UAMI e Cooperación.

cfernandezfe@santiagodecompostela.gal

 • Muller e benestar social
 • Servizos sociais
 • Asesoría xurídica
 • Umad

Educación

Manuel Dios Diz. Concelleiro responsable de Educación e Cidadanía, con competencias en Educación, Cidadanía e Dereitos Humanos. Deputado provincial.

mdiosd@santiagodecompostela.gal

Cultura. Centros Socioculturais e Festas

Branca Novoneyra. Concelleira responsable de Acción Cultural, con competencias en Cultura (Auditorio de Galicia, Teatro Principal e Zona C), Rede de Centros Socioculturais e Festas. Terceira tenente de alcalde.

bnovor@santiagodecompostela.gal

Deportes. Mocidade e Benestar Animal

Noa Morales Sánchez. Concelleira responsable de Mocidade, Deporte e Benestar Animal, con competencias en Xuventude, Deportes e Refuxio de Animais.

nmoraless@santiagodecompostela.gal

Promoción Económica.

Marta Lois González. Concelleira responsable de Igualdade, Desenvolvemento Económico e Turismo, con competencias en Igualdade, Promoción Económica, Emprego, Mercados, Comercio e Turismo.

mloisg@santiagodecompostela.gal

Medio rural e equilibrio territorial

Rafael Peña Vidal. Concelleiro responsable de Medio Rural e Equilibrio Territorial, con competencias en Medio Rural e Brigada de Obras.

rpenav@santiagodecompostela.gal

Organismos externos

 • Auditorio de Galicia

Branca Novoneyra. Concelleira

 • Incolsa

Marta Lois González. Concelleira

 • Mercagalicia, SA
 • Tussa

Jorge Duarte Vázquez. Concelleiro

Compartir: