Modificación puntual do PXOM para o sinalamento de aliñacións na N-525. Tramo I. Núcleo da Susana

En cumprimento da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso a información pública e bo goberno, publicarase de forma periódica e actualizada a información cuxo coñecemento sexa relevante para garantir a transparencia da nosa actividade relacionada co funcionamiento e control da actuación pública.Aprobado inicialmente polo Pleno da Corporación, en sesión do 20 de outubro de 2016Compartir: