En cumprimento da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso a información pública e bo goberno, publicarase de forma periódica e actualizada a información cuxo coñecemento sexa relevante para garantir a transparencia da nosa actividade relacionada co funcionamiento e control da actuación pública.Inicio
Relacións coa cidadanía
Contacto co Concello
Solicitude de información
Comunicación de incidencias
Queixas e suxestións
Liña directa co seu Alcalde
Cita previa
Área xurídica
Mapa web
Carpeta cidadá
Información administrativa
Servizos, trámites e impresos
Catálogo de procedementos
Anuncios municipais
Boletíns oficiais
Guía de comunicación
Participación cidadá
Rexistro de asociacións do Concello de Santiago
Redes sociais
Regulamento de participación cidadá e outras
Compostela Decide: Orzamentos participativos
Consellos municipais de participación
Estatísticas sobre consultas e suxestións da cidadanía ou organizacións
Contratación Municipal
Perfil de contratante
Composición das mesas de contratación
Relación de contratos menores
Contratos plurianuais
Listaxe de contratos, modificacións e actas
Convenios
Execución axudas económicas a grupos políticos
Subministradores, custos e servizos
Subvencións concedidas polo Concello
Estatísticas sobre a porcentaxe en volume orzamentario de contratos
Corporación e organización municipal
Órganos de goberno
Alcaldía
Concellarías e grupos municipais
Concellarías
Grupos municipais
Comisión informativas
Pleno
Información xeral
Ordes do día
Actas dos plenos
Arquivos de vídeo
Xunta de Goberno Local
Información xeral
Ordes do día
Resumo das xuntas de goberno local
Persoal municipal
Organigrama Municipal
Relación de postos de traballo
Recoñecementos de compatibilidade de altos cargos
Retribucións
Rexistro de intereses
Datos de organismos municipais ou con participación do Concello
Plans e programas plurianuais
Relación de vehículos oficiais adscritos ao Concello
Relación de inmobles
Execución axudas de custo e gastos locomoción órganos de goberno
Persoal de entes instrumentais e sociedades municipais
Xestión documental no arquivo municipal
Información económica e financeira
Orzamentos
Orzamentos 2016
2016. Modificacións Orzamentarias
Orzamentos 2015
Orzamentos 2014
Orzamentos 2013
Orzamentos 2012
Orzamentos 2011
Orzamentos 2010
Orzamentos 2009
Orzamentos 2008
Orzamentos 2007
Orzamentos 2006
Orzamento Aberto
Liquidacións orzamentarias
Liquidación orzamento Concello ano 2015
Liquidación orzamento Auditorio ano 2015
Liquidación orzamento Concello ano 2014
Liquidación orzamento Concello ano 2013
Liquidación orzamento Concello ano 2012
Liquidación orzamento Concello ano 2011
Liquidación orzamento Concello ano 2010
Liquidación orzamento Concello ano 2009
Cancelación Plan de Axuste
Informes e documentos
Período medio de pago
PMP anos anteriores a 2015
PMP ano 2015
PMP ano 2016
PMP ano 2017
Documentos relativos ao cálculo do período medio de pago
Contas anuais
Contas anuais 2015
Contas anuais 2014
Contas anuais 2010
Contas anuais 2011
Contas anuais 2013
Outros datos de interese económico
Estados de execución Orzamentaria
Normativa municipal
Normativa xeral
Ordenanzas fiscais
Normativa municipal en tramitación
Normativa xeral derrogada
Bandos
Urbanismo e Obras Públicas
Parques e Xardíns
Zonas verdes
Itinerario Verde
Parques
Áreas deportivas
Medio ambiente
Centro de Interpretación Ambiental de Compostela (CIAC)
Servizo de Lacería
Punto Limpo
Consello de Medio Ambiente
Políticas, programas e outros estudos de Medio Ambiente
Planeamento
Modificación puntual do PXOM para o sinalamento de aliñacións na N-525. Tramo I. Núcleo da Susana
Modificación puntual do Plan de sectorización do SUNP-25. Roxos
Modificación puntual do PXOM no ámbito do equipamento deportivo ZD-7 en Agra dos Campos Aríns
Modificación puntual do PXOM e do PE-8 no ámbito do equipamento universitario EU-2. Grupo de vivendas San Ignacio de Loyola
Modificación puntual do PERI-2 no ámbito da AEI-E. Conxo de Arriba
Estudo de detalle das parcelas EU-7, EU-2 e grupo de vivendas San Ignacio de Loyola. SUP-5 Choupana - Campus Sur
Estatutos e bases de actuación da Xunta de Compensación do SUD-17. Monte do Gozo-Aríns
Estatutos e bases de actuación da Xunta de Compensación do SUD-16. Agra dos Campos-Aríns
Estudo de detalle de criterios compositivos e estéticos no tratamento das fachadas do barrio de Vista Alegre. Estudo da cor
Modificación do PE-1 para limitar os aloxamentos de carácter temporal no seu tecido residencial
Modificación puntual da ordenanza especial OE-5 Galeras, no ámbito do antigo hospital
Proxecto integrado da nova estación intermodal de Santiago de Compostela (estación de ferrocarril, estación de autobuses, pasarela peonil de conexión
Nova estación intermodal
Terminal de autobuses integrada na estación intermodal
Outra documentación
Proxecto de compensación do polígono 39. Casas do Rego
Plans urbanísticos
Proxectos e Obras
Proxectos e obras municipais
Urbana Santiago Norte
Indicadores económicos de urbanismo
Licitacións de obras públicas
Listaxe de contratos de obras
Modificacións de contratos de obra
Listaxe de adxudicatarios de obras
Preguntas frecuentes
Dereito de acceso á información
Aviso legal
Accesibilidade
Mapa web Portal de Transparencia do Concello de Santiago de Compostela
Compartir: