Solicitude de inicio de avaliación ambiental da Modificación puntual do PXOM en execución das sentenzas anulatorias do polígono 11. Castiñeirño

En cumprimento da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso a información pública e bo goberno, publicarase de forma periódica e actualizada a información cuxo coñecemento sexa relevante para garantir a transparencia da nosa actividade relacionada co funcionamiento e control da actuación pública.

Compartir: